Speakers

Mr. Visakh Ramachandran

Mr. Thobith Abraham

Mr. Sijo Kuruvilla George

Mr. Amit Antony Alex

Mr. Puneet Melwani

Mr. Sanjay Enishetty

Mr. Anurag Singh Rathor

Mr. Prakash Sayini

Mr. Avinash Anand Singh

Mr. Gary Jones

Dr. K C Chandrasekaran Nair

Ms. Archana Krishnamurthy

Mr. RItesh Garg